Bijlage 3 – Groslijst RES besluiten en MER(beoordelings)plicht

Een groslijst per onderwerp, ten behoeve van inschaling MER(beoordelings)plicht.
Op basis van de uitkomsten kijken naar mogelijke fasering. Wanneer is voor MER (beoordelings)plichtige
besluiten het juiste moment om de procedure te doorlopen?

In deze bijlage de besluiten niet plan-mer-plichtig zijn.

Schuingedrukt de besluiten die plan-mer-plichtig zijn. Als één of meer besluiten bij de Herijking aan de orde zijn, is sprake van een plan-mer-plicht. Dat is overigens al het geval bij herbevestiging van de ambities uit de RES 1.0. En bij het concretiseren daarvan.
 

Monitoring 

 1. Vaststelling door raad van monitoring 
 2. Herbevestiging van de RES 1.0

Bod elektriciteitsopwek

 1. Invoegen kwantitatieve bijdrage gemeente x aan onderbouwing bod (bod zelf blijft 1,8) 
 2. Afspraken over streven verhouding zon en wind energie
 3. Aanpassen hoogte bod (hoger-lager) 
 4. Is de hardheid van het bod relevant, d.w.z. inspanningsverplichting of resultaatverplichting

Van zoekgebied naar vergunning 

 1. Bestaande zoekgebieden zon- en wind (RES 1.0)
 2. Verwerken afwijkende lokale besluitvorming eigen zoekgebieden
  2.1. Invoegen zoekgebieden zon gemeente x 
  2.2. Extra onderzoeksgebied wind gemeenten x en y 
  2.3. Vervallen zoekgebieden wind gemeenten x en y 
  2.4. Extra zoekgebied zon gemeente x 
  2.5. Aanpassing vorm zoekgebied wind gemeente x 
  2.6. Van 3 naar 14 zoekgebieden wind in gemeente x (plan MER)
 3. Concrete zoekgebieden/projectlocaties noemen als potentieel voor latere uitwerking 
 4. Inrichtingseisen/voorwaarden zon/wind 
 5. Eisen t.a.v. lokaal zeggenschap en lokaal eigenaarschap (oa 50% lokaal eigenaarschap, omgevingsfonds) 
 6. Besluit zoekgebied/project uit bouwblok 4 uit te gaan werken 
 7. Tender zonnevelden 
 8. Aanpassing omgevingsvisie 
 9. Aanpassing omgevingsplan 
 10. Omgevingsvergunning

 

Zon op Dak 

Vooralsnog op zichzelf niet zelfstandig plan- of project-MER(beoordelings)-plichtig. Zie onderstaand schema.

Beslisboom plan-mer-plicht onder de Omgevingswet

Beslisboom plan-mer-plicht onder de Omgevingswet

In dit geval doorloop je het schema als volgt: 

 • Het document is uitwerking van beleid of omvat een set aan maatregelen om één of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken. 
 • Het plan of programma is niet kaderstellend voor mer-plichtige of mer-beoordelingsplichtige projecten.

Dan blijven twee vragen over, namelijk:

 • Moet voor het plan of programma een passende beoordeling voor de gevolgen op een Natura 2000-gebied worden gemaakt?
 • Vormt het plan of programma het kader voor besluitvorming over andere projecten (ja) die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben?

Er zijn hieronder toch drie onderdelen schuingedrukt om drie redenen:

 • De ambitie voor zon op dak zal (dat is een aanname) onderdeel uitmaken van het bod en in die zin een communicerend vat vormen met de ambitie voor duurzame opwek door windenergie.
 • Het is praktisch om zon op dak mee te nemen bij de herijking waarvoor toch een plan-mer wordt doorlopen. Dat geeft de mogelijkheid om zon op dak in de alternatieven e.d. te beschouwen. Dat kan bijdragen aan de onderbouwing en het draagvlak.

 

 1. Vaststellen lokale ambities zon op dak
 2. Vaststellen optelling lokale ambities als regionale ambitie
 3. Vaststellen lokale aanpak zon op dak
 4. Vaststellen regionale aanpak zon op dak 
  4.1. Financiële stimuleringsregeling 
  4.2. Communicatieve stimuleringsaanpak 
  4.3. Ondersteuningsaanbod (inkoopacties, inzet expert) 
  4.4. Selectie van prioriteitsgebieden voor stimulering en ondersteuning

Warmte 

 1. Besluit over onderzoek naar (boven)lokaal warmtenet 
 2. Lokaal vaststellen van transitievisie warmte 
 3. Lokaal vaststellen wijkuitvoeringsplannen. Afhankelijk van de invulling
 4. Regionaal vaststellen samenvoeging lokale besluiten TVW + WUPs 
 5. Aanpassing omgevingsvisie tbv warmtenet 
 6. Aanpassing omgevingsplan 
 7. Regionaal besluit over inzet biomassa

Congestie 

 1. Werkwijze over afstemming over schaarse beschikbaarheid netcapaciteit (op bovenlokaal niveau: hoe zorgen we dat het door fasering past (slim meegroeit met capaciteit netwerk) en waaraan geven we prioriteit bij onvoldoende capaciteit. 
 2. Besluit over keuzes technieken (bijvoorbeeld verhouding zon-wind) 
 3. Afspraken met netbeheerder over investeringen in bepaalde gebieden  
 4. Ruimtelijke procedures netuitbreiding

Overig 

In de basis niet. Tenzij de afspraken kaderstellend zijn voor m.e.r-plichtige projecten of m.e.r-beoordelingsplichtige-projecten. Dan gaat het om kaderstellend ten aanzien van milieueffecten. 

 1. Afspraken over innovatieve pilots 
 2. Afspraken over de opzet en invulling van beleidsparticipatie (lokale en regionale stakeholders ed) 
 3. Afspraken over besparingsdoel (kwantitatief)
 4. Afspraken over besparingsaanpak

Afspraken over vervolg 

In de basis niet. Tenzij de afspraken kaderstellend zijn voor m.e.r-plichtige projecten of m.e.r-beoordelingsplichtige-projecten. Dan gaat het om kaderstellend ten aanzien van milieueffecten. 

 1. Organisatorische afspraken over totstandkoming RES 3.0 
  1.1. Besluit over governance (stuurgroep, bestuurlijk trekker enz) 
  1.2. Afspraken programmateam (rol, kosten enz) 
 2. Inhoudelijke kader totstandkoming RES 3.0 
 3. Opschaalprocedure bij bestuurlijke impasse (provinciale bemiddeling, mediator, enz) 
 4. Werkwijze bij planuitval (eerst lokaal alternatieven onderzoeken, dan bovenlokaal, dan regionaal) 
 5. Afspraken over ontwikkelen kwantitatief bod elektriciteit voor na 2030.