Bijlage 2 - Relevante projecten

Uit Bijlage V Omgevingsbesluit. Dit is geen complete selectie. Het is een overzicht van de meest relevante projecten in het kader van een ‘gemiddelde RES’. Voor de complete lijst, zie bijlage V Omgevingsbesluit.

Projecten Gevallen waarin de mer-plicht geldt (1) Gevallen waarin de mer-beoordelingsplicht geldt (2)
C2 Windparken Oprichting, wijziging of uitbreiding van een windpark met 20 of meer turbines Oprichting, wijziging of uitbreiding van een windpark met drie of meer windturbines
J8 Hoospanningsleidingen Aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding van:
1°. een spanning van 220 kV of meer; en
2°. een lengte van meer dan 15 km
Aanleg, wijziging of uitbreiding
J9 Buisleidingen voor:
a. het transport van gas, olie of chemicaliën;
b. het transport van kooldioxide stromen voor geologische opslag, met inbegrip van de pompstations; of
c. stoom of warm water
Als sprake is van een geval als bedoeld onder a of b: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding met: 1°. een diameter van meer dan 0,8 m; en 2°. een lengte van meer dan 40 km Aanleg, wijziging of uitbreiding
B4 Diepboringen, in het bijzonder:
a. geothermische boringen
b. boringen in verband met de opslag van kernafval; of
c. boringen voor watervoorziening; met uitzondering van boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond
Niet van toepassing Oprichting, wijziging of uitbreiding
K1 Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater Een hoeveelheid water van 10.000.000 m3 of meer per jaar Oprichting, wijziging of uitbreiding

(1) artikel 16.43, eerste lid, aanhef en onder a, van de wet

(2) artikel 16.43, eerste lid, aanhef en onder b, van de wet